Taken

Het Bronhoudersoverleg bestaat uit de (ambtelijk) vertegenwoordigers van de zeven bronhouders. Per categorie bronhouder hebben maximaal twee personen zitting in het Bronhoudersoverleg. De leden van het bronhoudersoverleg worden benoemd door het Bestuur.

Het Bronhoudersoverleg adviseert het Bestuur. In het Bronhoudersoverleg worden zaken aangaande de realisatie en het beheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie besproken, voordat deze in de vergadering van het Bestuur aan de orde komen.